Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 marca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr V.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
c) Projekt nr 3poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za  inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
e) Projekt nr 5przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku”;
f) Projekt nr 6sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
g) Projekt nr 7wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
h) Projekt nr 8rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino;
i) Projekt nr 9rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w 2018 roku.
 3. Informacja na temat stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
  i gminnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Materiały i projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

opublikowano 20 marca 2019