OA-R .0002.1.7.2019.MD

Będzino dn. 19 kwietnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 906) zwołuję VII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień
26 kwietnia  2019 r.,  o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Wolna trybuna.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

b) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

c) Projekt nr 3 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino;

d) Projekt nr 4 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”;

e) Projekt nr 5 – określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;

f) Projekt nr 6 – określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) Projekt nr 7 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

h) Projekt nr 8 – ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;

i) Projekt nr 9 zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień