Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072) zwołuję VII sesję Rady Gminy w Będzinie na dz. 28 kwietnia 2015 r., o godz. 10.00.  

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie GOK w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
4) w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032”;
5) w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
6) w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
7) w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
8) w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
9) w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
10) w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 21 kwietnia 2015