Zawiadomienie o X Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 21 sierpnia 2015 r.

OA.R .0002.1.10.2015.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072) zwołuję X sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 03 września 2015 r., o godz. 10.00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej byłym posterunkiem Policji;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Krutula na działania Wójta Gminy Będzino.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 20 sierpnia 2015