Zawiadomienie o XI Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 17 września 2015 r.

OA.R .0002.1.11.2015.EJ.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z późn. zm. ) zwołuję XI sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 września 2015 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016.
 9. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2014 r.

3) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

4) w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych, na kadencję 2016 – 2019;

5) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino;

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Stan realizacji inwestycji gminnych planowanych w 2015 roku.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Będzinie

Andrzej Nożykowski