ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 października  2019 r.,  o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:
     a) Projekt nr 1 – w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023:
     – przedstawienie przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników opinii
       o zgłoszonych  kandydatach
     – powołanie Komisji Skrutacyjnej
     – objaśnienie przez komisję skrutacyjną sposobu głosowania
     – przeprowadzenie tajnego głosowania
     – sporządzenie i odczytanie przez komisję skrutacyjną protokołu głosowania;
     b) Projekt nr 2 – w sprawie sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie;
     c) Projekt nr 3 – w sprawie poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach;
     d) Projekt nr 4 – w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
     f) Projekt nr 5 – w sprawie zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Założenia społeczno-gospodarcze na 2020 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień