Zawiadomienie o XII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 20 października 2015 r.

OA.R .0002.1.12.2015.EJ.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XII sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 października 2015 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych nr 3518Z Mączno – Popowo, nr 3523Z Popowo – Parnowo – Laski – Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Biesiekierz;
2) w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „System gospodarki odpadami komunalnymi – edukacyjna akcja promocyjna” w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
4) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Będzino;
5) w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Będzino w 2016 roku; 6) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Będzino w 2016 roku;
7) w sprawie wyboru ławników sądowych, na kadencję 2016 – 2019;
8) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą;
9) w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie;
10) w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Będzinie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

opublikowano 20 października 2015