Zawiadomienie o XIV Sesji kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję XIV sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 grudnia 2015 r., o godz. 10:00.


Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad-wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016;
  – opinie komisji Rady
  – dyskusja
  – podjęcie uchwały.
 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok;
  – opinie komisji Rady
  – dyskusja
  – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:
  2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
  3) w sprawie uchwalenia Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2016;
  4) w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z,
  3505Z, 3506Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
  5) w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji dla Powiatu Koszalińskiego;
  6) w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia województwa środkowopomorskiego;
  7) w sprawie powierzenia Gminie Będzino przez Gminę Mielno realizacji zadania publicznego w zakresie
  pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Mielno do Środowiskowego Domu
  Pomocy Społecznej w Będzinie;
  8) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży
  Pożarnych na terenie Gminy Będzino;
  9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego w Łeknie nr 12 m. 3;
  10) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2017.
 10. Plany pracy komisji stałych Rady Gminy w Będzinie na rok 2016.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 14. Zamknięcie obrad.

O godz. 13:00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, odbędzie się spotkanie świąteczno ? noworoczne, z zaproszonymi gośćmi.
Przewodniczący RG Andrzej Nożykowski

opublikowano 16 grudnia 2015