Będzino dn. 4 kwietnia 2014 r.

OA.R .00020.3.2014.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318)

 zwołuję XL sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 15 kwietnia 2014r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wolna trybuna.

5. Interpelacje radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

7. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie – udział przedstawicieli Zarządów Dróg.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

9. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

 2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

 3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 5 lat nieruchomości niezabudowanej;

 4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Będzinie 21/1;

 5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garaż w Będzinie nr 21B/3;

 6) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sebastiana Gaika na działania Wójta Gminy Będzino Henryka Brody;

7) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino;

8) w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032”.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.

13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

w Będzinie

Andrzej Nożykowski