Zawiadomienie o XLI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Będzinie

R.0002.41.2021.MD                                             Będzino, dnia 20 sierpnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XLI nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 sierpnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    a) Projekt nr 1 ? Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino;
    b) Projekt nr 2 ? Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino;
  4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 20 sierpnia 2021