Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.42.2021.MD                                                                         Będzino dn. 1 września 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 9 września 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXXVIII/2021 z dn. 29.06.2021 r.
  b) Protokół nr XXXIX/2021 z dn. 29.07.2021 r.
  c) Protokół nr XL/2021 z dn. 12.08.2021 r.
  d) Protokół nr XLI/2021 z dn. 24.08.2021 r.
 1. Wolna trybuna.
 2. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino
  na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu
  w Będzinie;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 2. Informacja o wykonaniu funduszu sołeckiego w 2021 r.
 3. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski