Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy w Będzinie

     Będzino dn. 13 czerwca 2014 r.

OA.R .00020.42.2014.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379  poz. )

zwołuję XLII sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień  23 czerwca  2014r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja  Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Ład, porządek, ochrona PPOŻ
– informacja Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie,
– informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
– informacja z działalności Straży Gminnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
– opinie komisji Rady,
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2013.

9. Wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.

14. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 13 czerwca 2014