Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.43.2021.MD

Będzino dn. 24 września 2021 r.


                                                                                 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 września 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 5.  Stan realizacji inwestycji gminnych.
 6.  Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 ? Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 ? Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 ? Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r.;
  d) Projekt nr 4 ? Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 ? Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  f) Projekt nr 6 ? Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  g) Projekt nr 7 ? Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie;
  h) Projekt nr 8 ? Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą ?Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy    bezpieczeństwa   ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino?;
  i) Projekt nr 9 ? Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu
  na realizację zadania pod nazwą ?Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa       ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej
  nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski?;
  j) Projekt nr 10 ? Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej     oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino;
  k) Projekt nr 11 ? Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji
 8.  Wolne wnioski i zapytania.
 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 24 września 2021