ZAWIADOMIENIE O XLVIII SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

R.0002.48.1.2022.UM

                                                                                                                                                                                                                                                                            Będzino dn. 19 styczeń 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 stycznia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022.
Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034.
Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice.
Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej”.
Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino w sprawie włączenia obszaru sołectwa Mścice do Miasta Koszalina.

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 19 stycznia 2022