Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm. z późn. zm. ) zwołuję XV sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 23 lutego 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2015 roku.

– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, na terenie Gminy Będzino;

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino;
4) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych : Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Będzino;
6) w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
7) w sprawie nadania imienia dla Przedszkola Samorządowego w Mścicach.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

 

opublikowano 12 lutego 2016