Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z późn. zm. ) zwołuję XVI sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 14 marca 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie.
 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kładno na lata 2016 – 2022;
2) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tymień na lata 2016 – 2022;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 3 marca 2016