Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.16.2020.MD                                                                         Będzino, dn. 27 stycznia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 5 lutego 2020 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz;
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w jedną instytucję o nazwie „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Będzino”;
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie;
h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020;
i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie
z siedzibą w Łeknie.
j) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski
i zapytania z dwóch ostatnich sesji.
7. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2019 roku.
8. Plany pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2020.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

opublikowano 27 stycznia 2020