Zawiadomienie o XVII Sesji kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z późn. zm. )
zwołuję XVII sesję Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 marca 2016 r., o godz. 10.00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Będzinie.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016:
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej;
4) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017,
na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Dobrzycy.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski