Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  30 czerwca 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Wakacyjna oferta placówek oświatowo ? wychowawczych.
 8. Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 ( informacja inspektora ds. oświaty).
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 ? 2032.
 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2016 ? 2025;
3)
w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na realizację  zadania pn. ?Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 351 8Z Mączno ? Popowo, nr 352 3Z  Popowo ? Parnowo ? Laski ? Dunowo oraz nr 352 9Z na odcinku Dunowo ? Niedalino;
4) w sprawie  przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Będzino;
5) w sprawie przyjęcia Strategii   Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016 ? 2022;
6) w sprawie zmiany terminu likwidacji Straży Gminnej w Będzinie;
7) w sprawie zawarcia z Gminą Mielno porozumienia międzygminnego w przedmiocie dowożenia do szkół na terenie Gminy Będzino uczniów mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mielno;
8) w sprawie zawarcia z Gminą Mielno porozumienia  między gminnego w zakresie  lokalnego transportu zbiorowego;
9) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10) w sprawie regulaminu czystości i porządku w gminach;
11) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 23 czerwca 2016