Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.23.2020.MD                                                               Będzino, dn. 8 lipca 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 17 lipca 2020 r., o godz. 08:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Protokół, zaświadczenie i ślubowanie nowo wybranego radnego:
  a) odczytanie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej protokołu
  z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie,
  b) wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia
  o wyborze na Radnego,
  c) ślubowanie Radnego,
  d) potwierdzenie przez Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie złożenia ślubowania i objęcia mandatu radnego.
 4. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół Nr XXI/2020 z dn. 29.05.2020 r.
  b) Protokół Nr XXII/2020 z dn. 17.06.2020 r.
 5. Wolna trybuna.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029,
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu,
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie
  z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie,
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień.
 7. Objęcie przewodnictwa sesji Rady Gminy przez Wiceprzewodniczącego Rady do czasu wyboru Przewodniczącego.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie.
  a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) odczytanie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego,
  e) stwierdzenie przez prowadzącego dokonania wyboru Przewodniczącego Rady,
  f) objęcie przewodniczenia posiedzenia Rady przez wybranego Przewodniczącego.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
 10. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania
  z ostatniej sesji.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

opublikowano 8 lipca 2020