Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIII  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  30 września 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Złożenia społeczno – gospodarcze na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
3) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2017, 2018 na realizację zadania polegającego na utworzeniu  „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” w części leżącej w obrębie Gminy Będzino;
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mścice; 

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 20 września 2016