Zawiadomienie o XXIV Sesji Nadzwyczajnej

R.0002.1.34.2021.MD                                                               Będzino, dn. 16 kwietnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XXXIV sesję nadzwyczajną VIII kadencji
Rady Gminy w Będzinie na dzień 19 kwietnia 2021 r., o godz. 08:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

    a) Projekt nr 1 – w
    sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie  w postępowaniu przed Sądem Pracy – dyskusja, podjęcie uchwały.
  4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 16 kwietnia 2021