Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIV n a d z w y c z a j n ą  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 24 października 2017 r., o godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w  ciągu roku deficytu budżetu Gminy Będzino.
  4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Krystyna Najdzion