Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy w Będzinie

OA.R .0002.1.25.2016.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXV  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 16 grudnia 2016 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
  2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
  3) w sprawie uchwalenia opłaty prolongacyjnej;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości niezabudowanej;
  5) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
  6) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
  7) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
  8) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

 

opublikowano 7 grudnia 2016