Zdjęcie archiwalne

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 15 września 2020 r., o godz. 09:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXV/2020 z dn. 28.08.2020 r.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
7. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2019 r.
8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

 

opublikowano 8 września 2020