Zawiadomienie o XXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 19 grudnia  2012r.

OA.R .00020.26.2012.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zwołuję XXVI sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 grudnia 2012 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1.       1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.       Uchwalenie porządku obrad.

3.       Wolna trybuna.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Informacja Wójta z działalności między sesjami.

6.       Uchwalenie budżetu Gminy na 2013 rok

– dyskusja

– podjęcie uchwały.

7.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      uchwalenia Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2013;

2)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

8.       Odpowiedzi na interpelacje.

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.   Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.

11.   Zamknięcie obrad.

O godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbędzie się „Spotkanie Świąteczno-noworoczne”.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski

opublikowano 19 grudnia 2012