Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 10 lutego  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie za rok 2016.
 8. Informacja, z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Gminy Będzino , z działalności w 2016 roku.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
  3) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
  4) w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej;
  7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na drogę;
  8) w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino” dla Koła Gospodyń Wiejskich w  Dobrzycy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący RG w Będzinie
Andrzej Nożykowski

 

opublikowano 1 lutego 2017