Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.2.28.2020.MD                                                      Będzino dn. 30 października 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 5 listopada 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec”.
 4. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

W związku z epidemią koronawirusa, pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji w propozycji porządku obrad został wykreślony punkt „Wolna trybuna”.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 30 października 2020