Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.28.2020.MD                                                      Będzino dn. 20 października 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 27 października 2020 r., o godz. 12:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 4. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

 

W związku z epidemią koronawirusa, pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie gminy, a nie przez osobisty udział w sesji. Również z powyższego powodu z propozycji porządku obrad został wykreślony punkt „Wolna trybuna”.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 20 października 2020