Zawiadomienie o XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVIII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień      31 marca  2017 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie.
 8. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie , w 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 ? 2025;
3) w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe;
5) w sprawie przyznania odznaki honorowej ?Zasłużony dla Gminy Będzino? Panu Didier Memain;
6) w sprawie nadania nazwy placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej;
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na drogę;
9) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino , w roku 2017;
10) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino;
11) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 17 marca 2017