R.0002.31.2021.MD                                     Będzino dn. 21 stycznia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 stycznia 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Będzinie nr XII/113/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  j) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 26.01.2021, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski