Zawiadomienie o XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) zwołuję XXXI  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 30 czerwca  2017 r., o godz. 10.00.  

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.
 8. Wakacyjna oferta placówek oświatowo ? wychowawczych.
 9. Sprawozdanie z realizacji : ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Będzino? za rok 2016.
 10. Stan przygotowań inwestycji gminnych
 11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 ?2025;
3) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok obrachunkowy 2018;
4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2018, 2019 na dowóz uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli;
6) w sprawie zmiany ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 ? 2032;
7) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Będzino;
8) w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 22 czerwca 2017