Zawiadomienie o XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.)

                                zwołuję XXXII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  11 września  2017 r., o godz. 10.00.  

 Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego  w Tymieniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening  samodzielności w gminie Będzino”;

2) w sprawie przyjęcia Regulaminu Przystani w Podamirowie;

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Przystani w  Podamirowie;

4) w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2017 –  2019;

5) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Będzino;

6) w sprawie przejęcia przez Gminę Będzino od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna, w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6”;

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2017;

9) w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;

10) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018 , na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

 

opublikowano 6 września 2017