Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 maja 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r.
  b) Protokół nr XXXIV/2021 z dn. 19.04.2021 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:

  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji;
  b)
  Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również trybu ich pobierania.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w 2020 r.
 2. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
 3. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w 2020 r.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 21 maja 2021