Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  28 grudnia  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:

– dyskusja
– opinie komisji Rady Gminy
– podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 ? 2025;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
3) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 ? 2025;
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;
5) uchwalenie Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2018. 

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

O godz. 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie świąteczno ? noworoczne z zaproszonymi gośćmi.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

opublikowano 19 grudnia 2017