Będzino dn. 08 stycznia 2018 r.

OA-R .0002.1.1.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 15 stycznia 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Plany pracy na rok 2018, stałych komisji Rady Gminy w Będzinie
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 , na terenie Gminy Będzino;
4) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
5) w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Będzinie oraz nadanie jej statutu.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino – otwórz