Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXI  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  30 sierpnia 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
 8. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 ( informacja inspektora ds. oświaty).
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2016 ? 2025;
3) w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi łączącej Tymień i Kładno;
4) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503 Z Łasin ? Łopienica ? droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
5) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503Z  Łasin ? Łopienica ? droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
6) w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;
8) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
10) w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą ?Segregujesz ? nasze otoczenie ratujesz! ? edukacyjna akcja promocyjna? w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ? pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 19 sierpnia 2016