Zebranie wiejskie Sołectwa Uliszki

Na podst. § 17 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa U L I S Z K I przyjętego uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XXXV/313/09 z dn. 29.12.2019 r. Wójt Gminy Będzino zwołuje  Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa U L I S Z K I dla  wyboru Sołtysa.

Zebranie zwołuje się na dzień 12 października 2017 r., na  godz. 16:30, u Pana Bogdana Kostrzewy Uliszki 2. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania (§ 13 ust.1 Statutu Sołectwa). W przypadku nie uzyskania obecności wymaganej liczby mieszkańców  w  wyznaczonym terminie,  drugi termin Zebrania ustala się również na dzień 12 października 2017 r. i będzie ono przeprowadzone zgodnie z zapisem § 13 ust 2 Statutu Sołectwa.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA U L I S Z K I.

Wójt Gminy Będzino
HENRYK BRODA

opublikowano 4 października 2017