Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 roku

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439), od 1 stycznia 2021 r.
każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

opublikowano 19 stycznia 2021