Przypominamy o obowiązku utrzymywania właściwej funkcjonalności i drożności urządzeń melioracyjnych położonych w granicach Państwa nieruchomości.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) – dalej pr. wod., utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako urządzenia wodne, rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:
a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały
i rowy,
b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,
j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

Utrzymywanie rowu (konserwacja) w szczególności polega na zapewnieniu jego drożności. Obejmuje to zatem czynności czyszczenia rowów (w tym usuwania śmieci) oraz koszenie trawy na zboczach rowu.

Zgodnie z art. 477 pkt 6 i 7 w zw. z art. 479 pr. wod., zarówno zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymywania urządzeń wodnych we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, stanowią wykroczenie podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 ze zm.). W przypadku gdy obowiązek nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich* ustala, w drodze decyzji, dla właścicieli gruntów szczegółowe zakresy i terminy wykonania tego obowiązku, proporcjonalnie do odnoszonych przez nich korzyści. Właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ oraz właściciele gruntów i nieruchomości sąsiednich obowiązani umożliwić wejście na grunt w celu utrzymywania tych urządzeń.

* Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | fax: +48 (91) 44 11 300 nr kom.: 532 032 934
e-mail: szczecin@wody.gov.pl   (Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /pgwwp-sz/SkrytkaESP)