Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Będzino informuje, iż w związku z nowo rozstrzygniętym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od 1 marca 2021 r. następuje zmiana opłaty z 18 zł/os. na 29 zł/os. za odpady zbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji wówczas opłata wynosi 58zł /os. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Pomóżmy!

Szanowni Państwo,
W środę w godzinach popołudniowych w Słowienkowie wybuchł pożar. Zniszczona została jego większa część (poddasze, strych, dach). Dom jest do totalnego remontu, bo to czego nie strawił ogień zniszczyła woda podczas gaszenia. Niestety koszty jakie wiążą się z jego odbudową są bardzo duże, dlatego bardzo prosimy o pomoc.
Poszkodowane są 4 rodziny, 14 osób, w tym dzieci. Wspomóc można finansowo na:
lub poprzez zakup potrzebnych rzeczy:
– Ubrania dla dzieci:
– chłopczyk 3 latka, buty 26, 27
– chłopczyk 6 lat buty 35,36
– chłopiec 18 lat
– dziewczynka 6 lat, buty 34, 35
– dziewczynka 15 lat
– Ubrania damskie rozmiary M, L, XXL, buty damskie rozmiary 37,39,40,41
Ubrania męskie rozmiary L, XL i robocze XXL, buty rozmiar 45
– Artykuły gospodarstwa domowego, firanki, obrusy, pościel, naczynia itd (wszystko od nowa ☹️)
– Meble
– Sprzęt AGD
Prosimy o udostępnianie!
Szczegóły pod numerem telefonu u p. sołtys Słowienkowa Anny Garbalskiej 785189069.

1 marca upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że producenci rolni którzy jeszcze nie  złożyli wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w pierwszym terminie, mogą to jeszcze zrobić do najbliższego poniedziałku –  1 marca br.

W związku z wieloma zapytaniami  wyjaśniamy, że producenci rolni, którzy ubiegają się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia aktualnego zaświadczenia z ARiMR o średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu w roku poprzedzającym rok (2020 r.), w którym został złożony wniosek.

Dokument ten jest podstawą do naliczenia przysługującego limitu w tym zakresie.

XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie

Informacja dotycząca utrzymywania urządzeń melioracyjnych

Przypominamy o obowiązku utrzymywania właściwej funkcjonalności i drożności urządzeń melioracyjnych położonych w granicach Państwa nieruchomości.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) – dalej pr. wod., utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako urządzenia wodne, rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:
a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały
i rowy,
b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,
j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

Utrzymywanie rowu (konserwacja) w szczególności polega na zapewnieniu jego drożności. Obejmuje to zatem czynności czyszczenia rowów (w tym usuwania śmieci) oraz koszenie trawy na zboczach rowu.

Zgodnie z art. 477 pkt 6 i 7 w zw. z art. 479 pr. wod., zarówno zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymywania urządzeń wodnych we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, stanowią wykroczenie podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 ze zm.). W przypadku gdy obowiązek nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich* ustala, w drodze decyzji, dla właścicieli gruntów szczegółowe zakresy i terminy wykonania tego obowiązku, proporcjonalnie do odnoszonych przez nich korzyści. Właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ oraz właściciele gruntów i nieruchomości sąsiednich obowiązani umożliwić wejście na grunt w celu utrzymywania tych urządzeń.

* Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | fax: +48 (91) 44 11 300 nr kom.: 532 032 934
e-mail: szczecin@wody.gov.pl   (Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /pgwwp-sz/SkrytkaESP)

Wznowienie pracy ŚDS

Stowarzyszenie Lepsze Jutro informuje, że w związku z decyzją wojewody zachodniopomorskiego z dnia 15.02.2021 r. wznawia działalność środowiskowego domu samopomocy w trybie natychmiastowym. Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wg rekomendacji określonych  przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.32.2021.MD                                                                          Będzino dn. 18 lutego 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXXII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 25 lutego 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r.
  b) Protokół nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r.
  c) Protokół nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
 6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  z działalności w 2020 roku.
 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Domu Kultury w Będzinie, 76-037 Będzino 21.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 23.02.2021, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca
obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Informacja dotycząca doręczenia decyzji podatkowych w 2021r.

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że od kilku dni do mieszkańców i podatników posiadających nieruchomości na terenie naszej Gminy są doręczane decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz nakazy płatnicze w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2021 rok.
Doręczenie odbywa się na dwa sposoby – drogą pocztową lub osobiście przez sołtysów oraz upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Będzino. Akcją objętych zostaje ponad 6 tysięcy decyzji.
Decyzje podatkowe będą doręczane do 1 marca br. włącznie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną akcja rozdysponowania pism prowadzona będzie w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.
Decyzje niedoręczone do dnia 1 marca br. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem operatora pocztowego .
W pouczeniu każdej decyzji ustalającej wymiar podatku /ów podany jest numer rachunku bankowego, a także informacja o ewentualnym saldzie na dzień 31.12.2020r. w przypadku zaległości lub nadpłaty .
Zobowiązania podatkowe można wpłacić:
• bez prowizji w drodze inkasa u poszczególnych sołtysów z obszaru Gminy Będzino ,
• bez prowizji w placówce PBS o/Będzino,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w placówkach bankowych
i pocztowych na konto bankowe w PBS o/Będzino 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001
Decyzje wymiarowe kierowane do podatników, zamiast odręcznego podpisu, zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania . Decyzje opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.
Termin płatności I raty podatków upływa 15 marca 2021 roku, należy przy tym pamiętać, że podziału na raty nie stosuje się u podatników, u których kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Osoba odpowiedzialna za wymiar podatków dla osób fizycznych i doręczenie decyzji podatkowych : Katarzyna Kubicka inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Nr telefonów do kontaktu 94 3162 552 , 883 018 036.

WOŚP w Gminie Będzino

Tegoroczna Orkiestra Świątecznej Pomocy była inna niż dotychczas… Większość działań przeniosła się do sieci, a zebrane pieniądze wspomogą oddziały dziecięce, laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na terenie gminy organizował Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie we współpracy z Urzędem Gminy Będzino. W akcję bardzo aktywnie włączyła się również m.in. Szkoła Podstawowej w Mścicach, Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach, „Dobrzycówka” – zakątek inspiracji oraz wielu mieszkańców naszej gminy.

Oprócz możliwości zasilenia e-skarbonki #GminaBędzino, wylicytować można było mnóstwo ciekawych przedmiotów na allegro WOŚP, a także skorzystać z możliwości wrzucenia pieniędzy do puszek stacjonarnych w różnych miejscach gminy. Zaangażowanych było wiele jednostek, podmiotów prywatnych oraz wolontariuszy.

Do akcji włączyli się również przedsiębiorcy. Za każde polubienie strony sklep Mrówka Będzino oraz Mikrus Lewiatan Będzino zasilili e-skarbonkę WOŚP o ilość polubień ich strony (a nawet jeszcze więcej)! Akcja w szybkim czasie przybrała tempa, a lista przedmiotów do licytacji zaczęła się rozrastać. Można było pokusić się na przedmioty z logo naszej gminy od Wójta Gminy Będzino, kosze rozmaitości (ile tam było pysznych cudowności!) od Koła Gospodyń Wiejskich “Komorzanki” czy barwne maseczki i gadżety przekazane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Będzinie “Ino Będzino”. Wielkim zaangażowaniem wykazała się również Dobrzyca oraz Koło Gospodyń Wiejskich Wesołe Babki. OSP Będzino podarowała unikatowy voucher “Na jeden dzień zostań strażakiem OSP Będzino”. Wielki bój w licytacjach toczył się o wyjątkowy voucher od Kwiaciarni Fantazja Kinga Naszydłowska. Trafił też na allegro las w słoiku od pani Darii, w nowoczesnym, szklanych słoju. Pani Lucyna z Domu Ludowego w Mścicach wykonała piękne ozdoby – rękodzieło wykonane z niezwykłą starannością. Łączna kwota z e-skarbonki #GminaBędzino, 10 puszek stacjonarnych (dostępne były w przedszkolu w Będzinie, szkole w Dobrzycy, sklepach w Słowienkowie, Będzinie: Mrówka i Lewiatan, Tymieniu: Murena i Kinia, Dobrzycy, kwiaciarni w Będzinie oraz Urzędzie Gminy Będzino), licytacji na allegro WOŚP #4670GminaBędzino udało się zebrać 8 580, 31 zł, 4,8 euro, 22 korony, 2 hrywny.

Pokazaliśmy, że mamy wielkie serca, że potrafimy wspólnie działać, razem, solidarnie! Każdy kto organizował, wspomagał czy brał czynny udział w WOŚP, wie, że to ciężka, bardzo odpowiedzialna praca, która jednocześnie daje ogrom satysfakcji, radości, utwierdza w przekonaniu, że warto pomagać! Reżim sanitarny, izolacja, obostrzenia – tak, ale również empatia, otwartość na innych i współpraca! Wielkie ukłony dla sztabu WOŚP Rosnowo, a szczególnie dla niezawodnego Mirosława Pawlaka, który dzielił się z nami doświadczeniem i jeszcze bardziej motywował do działania.

Wolontariusze kwestowali również w sztabie w Szkole Podstawowej w Mścicach. Na terenie szkoły w klasach I – III sprzedawane były lizaki oraz zorganizowana została loteria fantowa. Zarówno lizaki jak i losy rozeszły się w ekspresowym tempie! Łącznie zebrano 18390,24 zł. Pieniądze zbierano również w Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w Mścicach i przekazano do sztabu w szkole – 6696,42 zł, co dało łącznie 25086,66 zł.

Ze wszystkich akcji na terenie Gminy Będzino wspierających jeden cel – Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – zebrano ponad 34 tyś!
Wszystkim, którzy wspomagali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w swoich działaniach – a nie sposób ich wymienić – dziękujemy z całego serducha!

Informacja o wnioskach o dofinansowanie do programu “Czyste powietrze”

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zainteresowaniem możliwością uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” zachęcamy do zapoznania się z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz zakresem danych niezbędnych do jego złożenia.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/.Do samodzielnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu elektronicznego.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Będzinie, informujemy, że do jego złożenia niezbędne będzie dysponowanie niżej wymienionymi danymi:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko, PESEL, NIP, telefon, e-mail, adres zamieszkania

Dane współmałżonka (jeżeli dotyczy ) :

 • Imię i nazwisko, PESEL

Dane dot. budynku/lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie:

 • Adres
 • Nr księgi wieczystej ( xxxx/yyyyyyyy/z)
 • Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu (m2)

Informacja o dochodzie:

We wniosku zamieszcza się informacje dot. dochodu:

 • wykazanego w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie

Do wniosku składanego za pośrednictwem Urzędu Gminy niezbędne będzie posiadanie niżej wymienionych załączników:

1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
2. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy- zaświadczenie dla mieszkańców Gminy Będzino wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Załącznik zawierający oświadczenia:

 • Współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością).
 • Współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

Wzór wniosku: Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku: Pobierz