Życzenia z okazji Dnia Matki

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.8.2019.MD

Będzino dn. 24 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 31 maja  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu;
b) Projekt nr 2 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
c) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
d) Projekt nr 4 – w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
e) Projekt nr 5 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
f) Projekt nr 6 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
g) Projekt nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym;
h) Projekt nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
i) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
j) Projekt nr 10 – w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
k) Projekt nr 11 – w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l) Projekt nr 12 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Mieszko” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino;
m) Projekt nr 13 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Ludmiła” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.

6. Ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji, raport komendanta PSP),
ochrona PPOŻ (raport Komendanta Ochrony PPOŻ).
7. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
8. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
9. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Barbara Grudzień
Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie

Spotkanie na temat programu “Działaj Lokalnie”

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie informacyjne dla przyszłych wnioskodawców- grantobiorców programu “Działaj Lokalnie”. Spotkanie prowadziła Pani Marta Czerwińska z Fundacji “Nauka dla Środowiska”, która opowiedziała zebranym o idei programu, warunkach jakie należy spełniać aplikując, oraz o samym przebiegu procesu aplikacji.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i żywą dyskusję, a ponadto przypominamy że aktualny regulamin naboru do programu “Działaj Lokalnie” znaleźć można tutaj.

Nowe stawki za odpady

Sołectwo Dobre zaprasza na wspólną zabawę

Awaria wodociągu

Uwaga mieszkańcy Mścic, Dobiesławca i Podamirowa! Z powodu usuwania awarii na wodociągu w dniu 22.05.2019 r. (środa) w miejscowościach Mścice, Dobiesławiec, Podamirowo nastąpi spadek ciśnienia lub całkowity zanik ciśnienia wody.

Za utrudnienia przepraszamy!

Zbieranie śmieci w sołectwie Kiszkowo

Zorganizowana została akcja sprzątania terenu sołectwa Kiszkowo,której inicjatorami byli Sołtys, oraz Rada Sołecka. Otrzymaliśmy od gminy worki na śmieci i rękawiczki, a wójt zapewnił dodatkowo kiełbaski oraz napoje. W akcji brało łącznie udział 15 osób dorosłych, oraz 19 dzieci. Teren wysprzątaliśmy w przeciągu 3 godzin.

Po zakończeniu prac zostało zorganizowane ognisko. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział. Łącznie zebrano ponad 70 worków śmieci!
Monika Luty, sołtys

Wymiana wodomierzy w Podamirowie

Uwaga Mieszkańcy Podamirowa!

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że od dnia 20.05.2019 r. u mieszkańców Podamirowa będzie prowadzona wymiana wodomierzy głównych.
Za utrudnienia przepraszamy!

Zaproszenie na spotkanie dotyczące programu “Działaj Lokalnie”

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów naszej gminy.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu gminy Będzino.

Więcej o programie- zasady, informacje o naborze- tutaj.

Porządkowanie starego cmentarza w Strachominie

Parę dni temu nasza świetlica stanęła przed nie lada zadaniem. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy podjęła inicjatywę uporządkowania wybranego terenu publicznego, prosząc naszą placówkę o współpracę.

Czym prędzej zabraliśmy się za szukanie terenu, na którym moglibyśmy wykonać zadanie. Padło na stary cmentarz w Strachominie, co było doskonałą okazją ku temu, żeby dzieci w trakcie sprzątania, dowiedziały się nieco o jego historii. Udało się odkryć zarośnięte bluszczem ponad stuletnie nagrobki. Pracy było sporo, ale nie brakowało również zapału. Gdy najcięższa część tego zadania była już za nami, mogliśmy przystąpić do tej bardziej przyjemnej – do wspólnego posiłku.

Wójt Gminy Będzino przekazał na ręce nauczycieli nie tylko przyrządy potrzebne do sprzątania, ale również kiełbaski i napoje. Po powrocie do świetlicy, męska część grona pedagogicznego zajęła się grillem, dzięki czemu dzieci napełniły brzuchy po tak pracowicie i miło spędzonym dniu.

Instruktor Monika Zielińska