Badaj się i bądź zdrów – Profilaktyka 40+

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawierać będzie badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

 1. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierać będzie ww. badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
 2. Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
3) ocena miarowości rytmu serca.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus i pod nr infolinii: 22 735 39 53

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.  realizowany jest następującymi metodami

 • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

 1. Samospis internetowy (CAWI)

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

 1. Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Gminny Komisarz Spisowy w Będzinie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku  udostępnił przygotowane pomieszczenie do samospisu i zapewni na wniosek respondenta niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej.

Pomieszczenie jest udostępnione w godzinach pracy Urzędu Gminy w Będzinie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu:

od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00,

w czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00

Gminne Biuro Spisowe w Będzinie informuje, że weryfikację tożsamości rachmistrza spisowego można potwierdzić w godzinach pracy Urzędu Gminy u koordynatora biura Pani Doroty Kokłowskiej pod numerem telefonu 94-3162538 lub 883018313.

Wszystkie najważniejsze informacje o NSP 2021 zamieszczone są na stronie: https://spis.gov.pl/

Informacja dotycząca nowych dowodów osobistych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  z informacją uzyskaną od Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA , złożenie wniosku  o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, będzie możliwe jedynie do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków przez internet zostaną wyłączone.

Podstawa prawna art. 10 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Inicjatywa mieszkańców Tymienia

Sołtys Franciszek Adamiuk z Radą Sołecką i mieszkańcami miejscowości Tymień zainicjowali zakup serduszka – pojemnika na nakrętki, w celu zbiórki nakrętek plastikowych.  Pierwsza partia została przekazana dla osoby niepełnosprawnej Pana Ryszarda na rehabilitację.

DZIĘKUJEMY  ZA  WSPÓLNE  ZAANGAŻOWANIE
MIESZKAŃCOM  TYMIENIA

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.39.2021.MD                                                                            Będzino dn. 21 lipca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 29 lipca 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r.
b) Protokół nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r.
c) Protokół nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r.

4. Raport o stanie gminy w 2020 r.
a) przedstawienie informacji o raporcie;
b) debata;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1).

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy za 2020 r.;
b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy na temat wykonania budżetu za 2020 r.;
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok (Projekt nr 2);
d) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku;
e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2020 (Projekt nr 3).

6. Wolna trybuna.
7. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
b)
Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino
na lata 2021-2029;
c)
Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych;
d) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej;
e) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino;
f) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu;
g) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy;
h) Projekt nr 11 – Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
i) Projekt nr 12 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020;
j) Projekt nr 13 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
k) Projekt nr 14 – Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego;

 8. Podsumowanie roku szkolnego.
9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2020 r. odbędzie się na XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Będzinie.

Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2020 rok można zapoznać się:
W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy. U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Pobierz listy do podpisu

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. Można to zrobić za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie z programu Dobry Start będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma rachunku, a chce wnioskować o tzw. 300 plus, powinien go założyć.

Od roku szkolnego 2021/2022 za przyznanie i wypłatę środków dla uczniów rozpoczynających rok szkolny odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 poz. 1092)

Składanie wniosków o świadczenie dobry start drogą online rozpoczyna się od 1 lipca.

 

 

 

 

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E

 

          WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA 

   BĘDZINO  W  DNIU  29  LIPCA  2021 R.  W  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  19.00  Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO

 

TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO

 

Z  POWAŻANIEM
WÓJT  GMINY  BĘDZINO
MARIUSZ  JARONIEWSKI

Gmina Będzino realizuje program Maluch+

Gmina Będzino realizuje Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Maluch” 2021 – moduł 2. W ramach programu dofinansowane jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przez Gminę Będzino w Żłobku w Mścicach.