Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.47.2021.UM

Będzino dn. 24 stycznia 2022 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLIX nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 stycznia 2022 r., o godz. 12:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączenie go do Miasta Koszalin.
4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
                                    Andrzej Nożykowski

Wykaz Punktów i harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego od 01.01.2022 r.

Uwaga – Uruchomiono ALERT RCB 19/20.01.22

Uruchomiono ALERT RCB, w związku z wydanymi ostrzeżeniami IMGW do mieszkańców na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego rozesłano wiadomość SMS o treści: „Uwaga! Dziś i jutro (19/20.01) możliwy silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne. Przygotuj się na trudne warunki na drogach i przerwy w dostawie prądu”.

 

ZAWIADOMIENIE O XLVIII SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

R.0002.48.1.2022.UM

                                                                                                                                                                                                                                                                            Będzino dn. 19 styczeń 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 stycznia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022.
Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034.
Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice.
Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej”.
Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino w sprawie włączenia obszaru sołectwa Mścice do Miasta Koszalina.

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju!

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje  od wtorku 18 stycznia od godziny 23.59 do niedzieli 23 stycznia do godziny 23.59. Stopień alarmowy został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie. W ostatnich dniach Ukraina padła ofiarą cyberprzestępców. Był to największy tego typu incydent od kilku lat – swoim zasięgiem objął blisko 70 serwisów rządowych.

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków i Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków- CEEB.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy,

Wójt Gminy Będzino informuje, że od 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie OBOWIĄZEK złożenia przez każdego posiadacza źródła ciepła deklaracji do Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków- CEEB

Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła
i spalania paliw stanowią przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji, które zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane       w         przypadku       niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd “poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. https://zone.gunb.gov.pl/
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Wójt, wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw (art. 27g ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

W przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do centralnej ewidencji emisyjności budynków dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Termin złożenia deklaracji:

  • Na podstawie art. 54 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) nowo powstałe budynki należy zgłosić wnioskiem o zakończenie budowy lub zgodnie z art. 55 ww. ustawy uzyskać decyzję o pozwolenie na użytkowanie. Co oznacza, że dla nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku. Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od otrzymania ww. decyzji.
  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Załączniki:

 

SZCZEPIENIA NA HPV