Obsługa interesantów

Wójt Gminy Będzino informuje, iż w dniach 23-24 stycznia 2020 r. gmina nie będzie prowadziła obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat lokalnych (p. 20).

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Będzino już za nami

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami! Tegoroczny, 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazał że mieszkańcy Gminy Będzino mają wielkie i szczodre serca. Zebraliśmy bowiem łącznie 60.486,20 zł! To kwota większa niż ta w zeszłym roku (56 132,96 zł). Na terenie naszej gminy działały jak zawsze cztery sztaby WOŚP:

w Będzinie, gdzie zebrano kwotę 13.017 zł (kwota wspólna z finału w bibliotece oraz puszki ze Szkoły Podstawowej w Łeknie)

– w Tymieniu, gdzie w Szkole Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża zebrano kwotę 12.046,39 zł

w Mścicach, gdzie zebrano 28.178,92 zł (kwota wspólna zebrana ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Przedszkola „Promyki Bałtyku”)

w Dobrzycy, gdzie w puszce Szkoły Podstawowej znalazło się 7260,72 zł.

Z roku na rok kolejny finał WOŚP cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Jak zawsze, atrakcji było sporo: występy zespołów, pokazy walk, tańców,  licytacje przedmiotów, kiermasze. Można było pobawić się, pośmiać, zjeść smakołyki i oczywiście- wesprzeć WOŚP.

Za Państwa hojność serdecznie dziękujemy!

„Przeciw pijanym kierowcom” w Gminie Będzino

Gmina Będzino zaangażowała się w ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Przeciw pijanym kierowcom” 2020. W ramach działań edukacyjno – informacyjnych, w dniu 16 stycznia b. r. w godzinach od 9:00 do 10:00 na drodze powiatowej w Będzinie, wspólnie z dzielnicowymi z I Komisariatu Policji w Koszalinie przeprowadzono akcję kontroli trzeźwości kierujących pojazdami.

Policjanci badali wszystkich kierowców za pomocą alkomatów, sprawdzali też ich uprawnienia do kierowania pojazdami i inne dokumenty. Pracownik Urzędu Gminy wręczał kierującym ulotki z informacjami o szkodliwości spożywania alkoholu i niebezpieczeństwach płynących z prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Akcja przebiegła pomyślnie – wszyscy kierujący, którzy zostali skontrolowani, byli trzeźwi. Wszyscy kierowcy poddani kontroli otrzymali jednorazowe testy do samodzielnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W kolejnych miesiącach 2020 r. planowane są następne kontrole trzeźwości na pozostałych drogach w Gminie Będzino.

Przerwa w dostawie prądu w Będzinie w dniu 17 stycznia 2020r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , że w dniu 17 stycznia 2020 r. , w godz. od 9.00 do 15.00,   nastąpi przerwa w dostawie prądu  m.in. w Urzędzie Gminy Będzino. W związku z tym czynności urzędnicze nie będą mogły być wykonywane w pełnym zakresie ( m.in. łączność telefoniczna, obsługa komputerów itp. ).

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowy sołtys w Tymieniu

W dniu 15 stycznia b.r. odbyły się wybory Sołtysa oraz uzupełnienie składu Rady Sołeckiej w sołectwie Tymień. Zebranie otworzył Zastępca Wójta Gminy Będzino Dariusz Markowski. Większością głosów nowym sołtysem został Franciszek Adamiuk.

Skład nowej Rady Sołeckiej sołectwa Tymień przedstawia się następująco: Irena Malarewicz, Elżbieta Tatarynowicz- Dłutek, Marek Grudzień i Barbara Janowska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu tak ważnych funkcji!

Spotkanie na temat budowania partnerstwa lokalnego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu na temat  „Budowanie  partnerstwa na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego gmin,  powiatów i tworzenia nowych miejsc pracy”.

Celem Partnerstwa jest głównie promocja naszych podmiotów ekonomii społecznej, żeby mogły sprzedawać swoje usługi lub produkty, rozwijały się oraz były widoczne w regionie i współpracowały ze sobą.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 stycznia w godz. 11.00-15.00 w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie przy ul. Mickiewicza 3.

Spotkanie poprowadzi Jadwiga Olszowska-Urban –  Certyfikowany Trener  Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA.Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 20 stycznia.

Komplet dokumentów i karta zgłoszenia:

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 16 stycznia 2020 r.

Więcej informacji: https://wkukoszalin.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-11-28u-kwalifikacja-wojskowa-w-2020-roku/

Rusza kolejny konkurs dla społeczników!

Zainaugurowany został nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Program “Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.