Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Wójt Gminy Będzino informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku,  w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00:01, do 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują szereg działań prewencyjnych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję.

 

Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą. W puli dla najaktywniejszych jest łącznie 100 tys. zł.

– Frekwencja zawsze była dużym wyzwaniem podczas wyborów na Pomorzu Zachodnim. Ubolewam nad tym, że wśród naszych mieszkańców nie było dotychczas takiej aktywności jak w innych regionach. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu w ten konkurs władz lokalnych uda się zmobilizować mieszkańców naszych sołectw, osiedli i gmin w taką pozytywną rywalizację we wspólnym interesie.  Wierzę, że będzie to wzmocnienie tożsamości i wspólnotowości Pomorza Zachodniego – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Po 25 tys. złotych dotacji dla każdego z laureatów, a łącznie 100 tys. zł. Taką kwotę na realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy chce przeznaczyć Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” jest skierowany do gmin, które uzyskają najwyższą procentową frekwencję wyborczą w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020. Laureaci zostaną wyłonieni w kategoriach:
– gmina powyżej 100 tys. mieszkańców,
– gmina 40 tys. – 100 tys. mieszkańców,
– gmina 10 tys. – 40 tys. mieszkańców,
– gmina do 10 tys. mieszkańców.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą, Zarząd Województwa wyłoni laureatów konkursu tj. gminy z najwyższą procentową frekwencją wyborczą w każdej z kategorii. Następnie Zarząd skieruje projekt stosownej uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, który zdecyduje o podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom – laureatom konkursu.

Zawiadomienie o zebraniu sołtysów

Będzino, dn. 8 lipca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU SOŁTYSÓW

Zapraszam serdecznie na spotkanie z wszystkimi sołtysami z terenu gminy Będzino, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r., o godz. 11:00 w sali Domu Ludowego w Mścicach. Tematem spotkania będą bieżące sprawy sołectw. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Mateusza Dębowskiego pod numerem telefonu +48 94 316 25 39 lub +48 883 018 335.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.23.2020.MD                                                               Będzino, dn. 8 lipca 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 17 lipca 2020 r., o godz. 08:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Protokół, zaświadczenie i ślubowanie nowo wybranego radnego:
  a) odczytanie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej protokołu
  z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie,
  b) wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia
  o wyborze na Radnego,
  c) ślubowanie Radnego,
  d) potwierdzenie przez Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie złożenia ślubowania i objęcia mandatu radnego.
 4. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół Nr XXI/2020 z dn. 29.05.2020 r.
  b) Protokół Nr XXII/2020 z dn. 17.06.2020 r.
 5. Wolna trybuna.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029,
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu,
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie
  z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie,
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień.
 7. Objęcie przewodnictwa sesji Rady Gminy przez Wiceprzewodniczącego Rady do czasu wyboru Przewodniczącego.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie.
  a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) odczytanie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego,
  e) stwierdzenie przez prowadzącego dokonania wyboru Przewodniczącego Rady,
  f) objęcie przewodniczenia posiedzenia Rady przez wybranego Przewodniczącego.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
 10. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania
  z ostatniej sesji.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Prace konserwacyjne w Miłogoszczy

Uwaga Mieszkańcy Miłogoszczy!
 
Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, w dniu 2 lipca 2020 r. wystąpi spadek ciśnienia lub całkowity zanik ciśnienia wody w miejscowości Miłogoszcz.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dot. odczytu wodomierzy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!
 
Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniem możliwości odczytów wodomierzy przez naszych pracowników, faktury za zużycie wody/zrzut ścieków za okres maj – czerwiec 2020 r. wystawiane będą, zgodnie z zapisami w umowie, na podstawie średniego zużycia wody (nie dotyczy miejscowości Dobiesławiec, Miłogoszcz, Mścice, Podamirowo i Strzeżenice).
 
Zachęcamy do odbioru faktur drogą elektroniczną.
 
Tel: 94 3162 303, email: gzk@bedzino.pl, faktury@gzk.bedzino.pl

Bezpieczne Wakacje 2020

Bezpieczne Wakacje – Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego – otwórz

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie Zalecenia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego  – otwórz

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Wójt Gminy Będzino informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 roku, w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 26 czerwca, od godz. 00:01, do 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują szereg działań prewencyjnych.
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję.

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.22.2020.MD                                                               Będzino, dn. 10 czerwca 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 17 czerwca 2020 r., o godz. 11:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
  c) Projekt nr 3 –
  Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Informacja o stanie oświaty.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 7. Sprawozdanie z działalności i wakacyjna oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień