Spełniły się marzenia OSP w Dobrzycy

72 lata, czyli cały okres swojego istnienia – tyle Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy czekała na zakup pierwszego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. To pierwszy w tej OSP fabrycznie nowy wóz z zapasem środka gaśniczego na sobie. Wszystkie posiadane dotychczas samochody były nabywane jako używane lub posiadane dzięki użyczeniu. Opłacało się jednak czekać na ten historyczny dla jednostki moment, gdyż OSP otrzymawszy w 2019 r. dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogła zaprojektować wymarzony wóz według swoich potrzeb oraz współczesnych wyzwań z jakimi mierzy się ochrona przeciwpożarowa. Dzięki temu wyróżnia ją teraz innowacyjność w skali powiatu, województwa, a nawet kraju.

W sobotę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy koło Koszalina przyjechał po długich miesiącach oczekiwań nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Nowy nabytek druhów to Scania P360 4×4 z kompozytową zabudową firmy Wawrzaszek ISS z Bielska Białej. Na wyposażeniu znajduje się między innymi zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa dwuzakresowa, zderzakowe działko wodno-pianowe sterowane z kabiny, system piany sprężonej, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarka, zestaw sanitarny zamontowany w zabudowie i sprzęt dostarczony przez jednostkę. Wóz jest innowacyjny z uwagi na wbudowany system  gaszenia suchą pianą firmy Oneseven. Dzięki niemu znacznie mniej CO2 oraz innych gazów i substancji szkodliwych trafi do atmosfery. W przypadku dużych pożarów, pożarów chemikaliów czy tworzyw sztucznych, co może się zdarzyć w większych firmach lub na drodze S6, system sprężonej piany powoduje, że ogień gaszony jest szybciej i emisja CO2 oraz innych szkodliwych związków do atmosfery powstałych w wyniku spalania jest krótsza w czasie. Ponadto system gaszenia suchą pianą jest innowacyjnym i bardzo zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, które rzadko występuje wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na 28 jednostek OSP w powiecie koszalińskim, w tym 15, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, system ten posiadają tylko dwie z nich. Są to jednak instalacje polskich producentów. Co istotniejsze nawet wozy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie nie są wyposażone w ten system. Druhowie przeszli już szkolenie u producenta wozu, jednak czekają ich jeszcze dwa szkolenia z przedstawicielem Scani i systemu Oneseven. Ostateczna wartość wozu wyniosła 1 319 790 zł brutto.

W tym samym projekcie OSP zakupiła wcześniej drona marki DJI Matrice 210 V2 wyposażonego w kamerę termowizyjną DJI Zenmuse XT2 oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu, a także kamerę termowizyjną marki Dräger (model UFC 9000).  Łączna wartość tych zakupów wynosiła niemal  100 tys. zł.

Wszystkie powyższe zakupy zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu z Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu w wysokości 85% oraz wkładu własnego zapewnionego dzięki środkom z budżetu Gminy Będzino i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. Finalny bilans wydatków w projekcie nie jest jeszcze zamknięty, jednak już dziś wiadomo, że jego wartość przekroczy kwotę półtora miliona złotych. Należy podkreślić, że inwestycja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie z budżetu Gminy Będzino na niemałą kwotę niemal 300 000,00 zł (dokładnie 294 975,99 zł). Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tego ogromnego i niezwykle trudnego, ale jakże ważnego przedsięwzięcia, m. in.: Zarządowi i Pracownikom Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Radzie, Wójtowi i Pracownikom Gminy Będzino, Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie Oddział w Będzinie oraz Druhom OSP w Dobrzycy. Nieoceniona była też bardzo sprawna współpraca z pracownikami firmy Wawrzaszek ISS z Bielska Białej, która doprowadziła do spełnienia wszystkich postawionych w zamówieniu oczekiwań. Dziękujemy także licznym lokalnym sponsorom – firmom i osobom prywatnym za wsparcie rzeczowe i finansowe  organizacji wydarzenia jakim był w minioną sobotę przyjazd i przywitanie nowego wozu w Dobrzycy oraz mieszkańcom za liczne przybycie i wspólne świętowanie.

Wszystkie zdjęcia, filmy i relacje  z projektu można obejrzeć na funpage’u OSP pod linkiem: https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Dobrzycy-293152757475992

Tekst i zdjęcia: OSP Dobrzyca

 

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 15 września 2020 r., o godz. 09:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXV/2020 z dn. 28.08.2020 r.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
7. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2019 r.
8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

 

Informacja dotycząca montażu podliczników (wodomierzy ogrodowych)

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w celu montażu podlicznika (wodomierza ogrodowego) należy zakupić, w placówkach specjalistycznych lub firmie prowadzącej obsługę utrzymania sieci na zlecenie GZK w Będzinie, wodomierz WasserGerate ETW ECO DN 15 Q3-2,5 L=110 50C R80 lub inny przystosowany do współpracy z hermetycznym modułem radiowym FLOWIS +.

Montaż zakupionego wodomierza można zlecić firmie prowadzącej obsługę utrzymania sieci na zlecenie GZK w Będzinie – tel. +48 660 478 444.

Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone.

O pomoc mogą ubiegać się więc producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID–19 oraz którym nie została przyznana pomoc wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po zrzeczeniu się przez nich prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 13v ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to konieczność wycofania wniosku oczekującego na rozpatrzenie. Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.

Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami § 13v ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR:

Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona.

Nie został ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-dla-producentow-rolnych-kontynuacja-pomocy-suszowej.html

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.25.2020.MD                                                                 Będzino dn. 20 sierpnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 28 sierpnia  2020 r., o godz. 09:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XXIII/2020 z dn. 17.07.2020 r.
b) Protokół Nr XXIV/2020 z dn. 17.08.2020 r.

4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy w 2019 r.

a) przedstawienie informacji o raporcie;
b) debata;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1).

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

a) przedstawienie sprawozdania;
b) dyskusja;
c) opinie komisji Rady Gminy;
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok (Projekt nr 2);
e) opinia komisji rewizyjnej;
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 (Projekt nr 3).

7. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 4 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
b) Projekt nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy,
c) Projekt nr 6 – w sprawie poparcia dla remontu drogi gminnej w miejscowości Będzino.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za 2019 r.
10. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2019 r. odbędzie się na XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Ludowego w Mścicach.
 
Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).
 
Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2019 rok można zapoznać się:
– W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy
 
– U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
– W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w Punkcie Obsługi Klienta.
 
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
 

Godziny otwarcia urzędu w dniach 17-21.08.2020

Wójt Gminy Będzino informuje, że w dniach 17-21.08.2020 r.,
z powodu wysokiej temperatury, mającej bezpośredni wpływ
na warunki panujące wewnątrz pomieszczeń,
Urząd Gminy Będzino czynny będzie od godziny 7:00 do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat – podatek od nieruchomości

Wójt Gminy Będzino, w związku z rozwijającą się na terenie gminy Będzino działalnością gospodarczą w zakresie usług turystycznych, polegających, m.in. na wynajmie turystom nieruchomości, w tym pokoi w budynkach mieszkalnych, kwater, domków letniskowych oraz gruntów pod przyczepy kempingowe, pola namiotowe, parkingi itp. przypomina podatnikom, którzy nie dopełnili w tym zakresie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości o złożeniu informacji podatkowych lub oświadczeń.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1 lub druku „Dane do opodatkowania sezonowej działalności gospodarczej”. Druki dostępne są w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy lub na BIP Gminy Będzino w zakładce Podatki.

Organ podatkowy jednocześnie wzywa do złożenia stosownych oświadczeń przez osoby, które wynajmują turystom pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze gminy Będzino ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5 (pięć).

Informacje podatkowe i oświadczenia o prowadzonej działalności należy składać
osobiście, listownie lub elektronicznie na adres siedziby Urzędu Gminy Będzino.

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej. Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 94-3162-552; 883 018 036 lub adresem emailowym: k.kubicka@bedzino.pl.

Katarzyna Kubicka