Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.39.2021.MD                                                                            Będzino dn. 21 lipca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 29 lipca 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r.
b) Protokół nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r.
c) Protokół nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r.

4. Raport o stanie gminy w 2020 r.
a) przedstawienie informacji o raporcie;
b) debata;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1).

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu gminy za 2020 r.;
b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy na temat wykonania budżetu za 2020 r.;
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok (Projekt nr 2);
d) przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku;
e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2020 (Projekt nr 3).

6. Wolna trybuna.
7. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
b)
Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino
na lata 2021-2029;
c)
Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych;
d) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej;
e) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino;
f) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu;
g) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy;
h) Projekt nr 11 – Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
i) Projekt nr 12 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020;
j) Projekt nr 13 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
k) Projekt nr 14 – Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego;

 8. Podsumowanie roku szkolnego.
9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2020 r. odbędzie się na XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Będzinie.

Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2020 rok można zapoznać się:
W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy. U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Pobierz listy do podpisu

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E

 

          WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA 

   BĘDZINO  W  DNIU  29  LIPCA  2021 R.  W  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  19.00  Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO

 

TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO

 

Z  POWAŻANIEM
WÓJT  GMINY  BĘDZINO
MARIUSZ  JARONIEWSKI

Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA BĘDZINO  W  DNIU  15  LIPCA  2021 R.  NA  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  17.00 Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO

TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO

 Z  POWAŻANIEM
WÓJT  GMINY  BĘDZINO
MARIUSZ  JARONIEWSKI

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w woj. zachodniopomorskim w 2021 r.

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU RADA GMINY w Będzinie

Będzino, 30 czerwca 2021 roku

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU
RADA GMINY w Będzinie

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn,zm.), informuję, iż w 2020 roku do Rady Gminy w Będzinie
nie złożono petycji celem ich rozpatrzenia.

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.38.2021.MD

Będzino dn. 24 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 29 czerwca 2021 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r.
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029r.
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Kąpielisko Obóz Pleśna” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski