Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 172/4

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 172/4 – otwórz

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Będzino informuje, iż w związku z nowo rozstrzygniętym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od 1 marca 2021 r. następuje zmiana opłaty z 18 zł/os. na 29 zł/os. za odpady zbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji wówczas opłata wynosi 58zł /os. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino – otwórz

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.32.2021.MD                                                                          Będzino dn. 18 lutego 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXXII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 25 lutego 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r.
  b) Protokół nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r.
  c) Protokół nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
 6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  z działalności w 2020 roku.
 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Domu Kultury w Będzinie, 76-037 Będzino 21.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 23.02.2021, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca
obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Informacja o stwierdzeniu przypadku grypy ptaków (podtyp h5n5) w miejscowości Mielno

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie zawiadamia o stwierdzeniu przypadku grypy ptaków (podtyp H5N5) u dzikiej kaczki znalezionej na plaży centralnej w Mielnie.

Przypominamy, że grypa ptaków wśród dzikich ptaków a w szczególności ptaków pływających jest wciąż obecna. Prosimy o nie dokarmianie na plaży kaczek, mew i łabędzi.

z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie
Piotr Szykowny

I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Będzino informuje, że od 1 lutego do 1 marca   producenci rolni mają prawo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski  wraz z fakturami VAT   stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji   rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020r., do 31 stycznia 2021r. można przesyłać na adres Urzędu Gminy Będzino lub składać osobiście w siedzibie Urzędu – wrzucając do urny.

W przypadkach potrzeby potwierdzania kopii faktur za zgodność z oryginałami prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za zwrot podatku akcyzowego Katarzyną Kubicką pod nr telefonu 94 3162 552 , 883 018 036.

Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania  zwrotu dostępne są na sołeckich tablicach informacyjnych, a także na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2021

http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1987&id2=340 .

 

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Wójt Gminy Będzino jako organ podatkowy przypomina, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mają obowiązek złożenia do 31 stycznia deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości.

W tym dniu upływa również termin płatności I raty podatku od nieruchomości. Jeżeli nie sporządzono jeszcze deklaracji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 r. dla ułatwienia umieszcza się  link do formularzy podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych w 2021 r.

Formularze: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=2002&id2=340

Stawki podatkowe: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1971&id2=340.

Wszelkie informacje w tym temacie uzyskać można u Katarzyny Kubickiej pod nr telefonu 943162-552, 883 018 036.

Informacje na temat ASF

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.