Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 19 września 2018 r.

OA-R .0002.11.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVII sesję n a d z w y c z a j n ą VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 24 września 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad .
3. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2018;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025.

4. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący RG w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Elżbieta Kudełko – wspomnienie

Pani  Elżbieta Kudełko z domu Masiak urodziła się 17 maja 1963 r. w Kołobrzegu. Po zdaniu matury w 1982 roku w Liceum Ekonomicznym w Koszalinie, rozpoczęła pracę jako nauczyciel  w Państwowym Przedszkolu nr 5  w Koszalinie. W tym czasie zdobywała wykształcenie pedagogiczne na Wydziale Zaocznym Zespołu Szkół Pedagogicznych w Koszalinie. We wrześniu 1984 r. przeniosła swoje życie zawodowe do Będzina, zostając nauczycielem naszego gminnego przedszkola. W 1985 r. pełniła obowiązki dyrektora, a od 1990 r.       do tej niezwykle smutnej dla nas wszystkich chwili, była jego dyrektorem przez kilka kadencji.

W  2003 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny ,,Zarządzanie Oświatą”, a w 2004 r. uzyskała tytuł magistra pedagogiki w zakresie  wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pani Elżbieta Kudełko była bardzo aktywnym dyrektorem i nauczycielem. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się ze swoimi współpracownikami. Za swoją pracę zawsze uzyskiwała ocenę wyróżniającą i liczne nagrody oświatowe.

Bardzo dobrze współpracowała z rodzicami, a owocem tej współpracy były dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz ciągłe dbanie o wygląd placówki i jej wyposażenia.  Pozyskała grono przyjaciół Przedszkola, sponsorów. Ujmowała ludzi swoją serdecznością i uśmiechem, dla każdego znalazła chwilę czasu. Była lubiana i kochana przez przedszkolaków.

Gdy latem 2015 r. Pani Ela zachorowała, nie przypuszczaliśmy, że przegra z tą okrutną chorobą. Dzieliła swój czas na walkę z nią, rodzinę i pracę. Odeszła, pogrążając w smutku córkę Martę, męża Andrzeja,  rodzinę i nas wszystkich.

Pożegnaliśmy Naszą Przyjaciółkę, Wspaniałą Dyrektor, Oddanego swojej pracy Nauczyciela, skromnego człowieka, który żył i pracował wśród nas i z nami. Droga Elu – Będziesz żyła, w naszej pamięci na zawsze… Spoczywaj w pokoju!!!

“Uwaga Mieszkańcy!

W związku z planowanymi wyłączeniami prądu, Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w dniu 14.09.2018 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Borkowice, Pleśna, Śmiechów w godzinach od 8.00 do
14:00 oraz w miejscowościach: Barnin, Będzino, Będzinko, Dworek, Kazimierz Pomorski, Łekno, Mączno, Pakosław, Popowo, Zagaje w godzinach od 8:00 do 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy”

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej
w Będzinie

DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

1. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BĘDZINIE:

1. Zbigniew Mieczysław Sikorski – Przewodniczący
2. Beata Mariola Krasowska – Zastępca przewodniczącego
3. Renata Joanna Buchowiecka – członek
4. Magdalena Daria Czechowska – członek
5. Grażyna Gabriela Cieślik – członek
6. Mateusz Dębowski – członek
7. Robert Mastalerz – członek
8. Ewa Nawrocka – członek
9. Paulina Magdalena Sykuła – członek

2. SIEDZIBA KOMISJI

Urząd Gminy Będzino
76-037 Będzino 19
sala nr 14 – I piętro

3.HARMONOGRAM DYŻURÓW:

1) 13.09.2018 r. od godz. 13:00 do godz. 18:00

2) 14.09.2018r. od godz. 13:00 do godz. 18:00

3) 15.09.2018 r. od godz. 09:00 do godz. 13:00

4) 17.09.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 24:00

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie

Zbigniew Sikorski

Ogłoszenie

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w Urzędzie Gminy Będzino w pokoju nr 12A (SEKRETARIAT) w dniach:

  1. 10.09.2018 r. w godz. 14:00 – 15:00
  2. 11.09.2018 r. w godz. 14:00 – 15:00
  3. 12.09.2018 r. w godz. 14:00 – 15:00
  4. 17.09.2018 r. w godz. 11:00 – 15:00
  5. 20.09.2018 r. w godz. 11:00 – 15:00
  6. 21.09.2018 r. w godz. 11:00 – 15:00

Odpady wielkogabarytowe

Szanowni mieszkańcy, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie miejsc z których odpady wielkogabarytowe nie zostały zabrane. Ze względu na dużą ilość tych odpadów, nadal prowadzona jest zbiórka. Zgłoszenia prosimy wysyłać na m.kusyk@bedzino.pl lub telefonicznie 943162 550

Wywóz odpadów w miejscowości Smolne

Szanowni mieszkańcy miejscowości Smolne, informujemy, że wywóz odpadów zostanie dokończony w dniu jutrzejszym tj. 31.08.2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zmiana siedziby