INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA SKIEROWAŃ DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOSCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że rozpoczyna wydawanie skierowań uprawniających  do otrzymania żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

Za wydawanie żywności odpowiada Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie. O terminie wydawania żywności będziemy Państwa informować wkrótce. Zaznaczamy: podstawą wydania żywności jest skierowanie.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Rafał Turlej

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie

Terminarz polowań

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.2.28.2020.MD                                                      Będzino dn. 30 października 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 5 listopada 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec”.
 4. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

W związku z epidemią koronawirusa, pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji w propozycji porządku obrad został wykreślony punkt „Wolna trybuna”.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Informacja dot. odbioru odpadów

Zawieszenie działalności dziennych placówek wsparcia na terenie Gminy Będzino

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2020r. ze względu na stan epidemiologiczny wywołany koronawirusem Sars-Cov-2 i chorobą COVID-19 zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Będzino od 24.10.2020r. do odwołania, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie, Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubu Senior+ w Mścicach. Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” prowadzące działalność placówek będzie realizowało alternatywne formy pracy. Monitoringiem zostaną objęci wszyscy uczestnicy poszczególnych placówek. Pracownicy będą monitorować i ustalać potrzeby, by można było w jak najwyższym stopniu zapewnić bezpieczeństwo uczestników, poprzez dostarczenie im zakupów, potrzebnych leków, dowozu do poradni na planowane wizyty lekarskie, dokonywanie opłat oraz wszystkich innych zgłaszanych potrzeb. Ponadto uczestnikom będą zapewnione materiały do samodzielnego wykonywania prac w domu oraz gry edukacyjne. We wtorki od godz. 9.00 do 13.00 można uzyskać pomoc psychologiczną, dzwoniąc pod numer 603-969-188.

Decyzja Wojewody

Informacja dot. XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie informuje, iż XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie oraz wspólne posiedzenie komisji mające się odbyć w dn. 27.10.2020 r. w związku z brakiem projektów uchwał zostają odwołane i przeniesione na inny termin.

Koronawirus – informacje dla seniorów

Seniorze, uważaj na siebie! W dużych skupiskach ludzi koronawirus i inne wirusy łatwiej się rozprzestrzeniają. Dlatego też – ogranicz wyjścia z domu i unikaj miejsc publicznych. Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach. Skorzystaj z bezpłatnej infolinii, dzięki której otrzymasz pomoc w zrobieniu zakupów. Jeśli nie możesz zostać w domu, korzystaj z godzin dla seniorów i idź do sklepu w godzinach 10:00-12:00. Przede wszystkim jednak – zasłaniaj nos i usta.

Bądź bezpieczny – zostań w domu

22 505 11 11 – bezpłatna infolinia dla osób powyżej 70. roku życia

Dla własnego bezpieczeństwa ogranicz wychodzenie z domu. Musisz zrobić zakupy, albo wykupić leki w aptece? Skorzystaj ze specjalnej infolinii:

 • Zadzwoń na infolinię. Numer telefonu jest bezpłatny.
 • Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
 • Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.
 • Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.
 • Przekaż pieniądze za zakupy wolontariuszowi.

Skorzystaj z teleporady medycznej

Dbanie o własne zdrowie, profilaktyka i leczenie schorzeń jest niezwykle ważne, nie zapominaj o tym. Skorzystaj z teleporady i uzyskaj niezbędną pomoc, dzięki temu nie będziesz musiał wychodzić z domu. Zadzwoń do swojej przychodni i umów się na rozmowę telefoniczną z lekarzem. Podczas rozmowy lekarz poinformuje Cię, na jakich zasadach odbywa się teleporada. Podejmie też decyzję, czy teleporada jest wystarczającą formą kontaktu. Podczas rozmowy lekarz może wydać receptę, skierowanie na dodatkowe badania, może także poprosić o wizytę w przychodni lub zaleci wizytę domową.

Jeżeli zauważysz u siebie podwyższoną temperaturę, katar, kaszel, bóle mięśni, duszności – koniecznie zadzwoń do przychodni i umów się na teleporadę z lekarzem rodzinnym. Te objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem. W przypadku zagrożenia życia, dzwoń na pogotowie pod numer 999 lub 112 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.

Musisz wyjść z domu? Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

Godziny dla seniora

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Jeśli musisz wyjść z domu, skorzystaj z tego czasu, aby bezpiecznie zrobić zakupy oraz zaopatrzyć się w leki.

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust

Nie możesz zostać w domu? Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Możesz to zrobić za pomocą maseczki, ale także chusty, apaszki, szalika lub przyłbicy. To bardzo ważne – dzięki temu chronisz siebie i innych. Osoby, które są zakażone koronawirusem, ale przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób

Jeśli musisz wyjść z domu, pamiętaj, aby zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych osób, które mijasz na ulicy, w sklepie czy w parku. Zrezygnuj też z podawania ręki na powitanie.

Pobierz aplikację STOP COVID ProteGO Safe

Twój telefon również może być pomocny w walce z koronawirusem. Aplikacja STOP COVID ProteGO Safe jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Pobierz aplikację STOP COVID ProteGO Safe na swój telefon.

Poproś bliskich o pomoc w jej zainstalowaniu.

 • Aplikacja powiadomi Cię o możliwym kontakcie z koronawirusem.

Gdy użytkownik aplikacji, z którym miałeś kontakt, zachoruje, otrzymasz odpowiednie powiadomienie.

 • Regularnie wypełniaj prostą ankietę.

To pozwoli Ci dowiedzieć się, w jakiej grupie ryzyka jesteś. Otrzymasz kilka porad, będziesz wiedział, co zrobić i gdzie szukać pomocy w razie potrzeby.

 • Prowadź swój dziennik zdrowia.

Dzięki aplikacji możesz kontrolować swój stan zdrowia. Zapisuj informację o tym, jak się czujesz, w razie pogorszenia samopoczucia będzie to pomocne narzędzie dla lekarza.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie każdego z nas dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Często myj ręce

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie masz takiej możliwości –dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Dotykanie różnego rodzaju przedmiotów i powierzchni to ryzyko przeniesienia wirusa. Częste mycie rąk zmniejszy prawdopodobieństwo zakażenia.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie

Mycie rąk to nie wszystko! Pamiętaj o regularnym przecieraniu powierzchni i przedmiotów, których używasz. Biurka, stoły, klamki, włączniki światła, czy poręcze czyść za pomocą wody z detergentem lub środkiem dezynfekującym.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas jedzenia

Również na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego pamiętaj o regularnym dezynfekowaniu swojego telefonu. Jak to zrobić? Na przykład za pomocą wilgotnych chusteczek, które są nasączone środkiem dezynfekującym. Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas jedzenia.

Zakryj usta i nos podczas kichania lub kaszlu

Podczas kaszlu i kichania pamiętaj o zakryciu ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Pamiętaj, aby jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Odpowiednia dieta również zmniejsza ryzyko zachorowania na koronawirusa. Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów – najlepiej wodę.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS (https://www.gov.pl/web/gis) i MZ (https://www.gov.pl/web/zdrowie). Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem

Wesprzyj seniora

Osoby, które chcą weprzeć i pomóc seniorom mogą zgłosić się:

 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię
 • przez internet – wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl
 • osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

WAŻNA Informacja dot. XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie i wspólnego posiedzenia komisji

Szanowni Państwo w związku z ostatnimi informacjami i obostrzeniami
decyzją Pana Przewodniczącego XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie oraz wspólne posiedzenie komisji odbędą się zdalnie.
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rady.

Telefon:
+48 883 018 335

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.28.2020.MD                                                      Będzino dn. 20 października 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 27 października 2020 r., o godz. 12:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 4. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

 

W związku z epidemią koronawirusa, pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie gminy, a nie przez osobisty udział w sesji. Również z powyższego powodu z propozycji porządku obrad został wykreślony punkt „Wolna trybuna”.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski