Nagroda dla Gminy Będzino.

W dniu 19.11.2021 Wójt uczestniczył w spotkaniu w delegaturze ZUW w Koszalinie na którym odebrał nagrodę dla Gminy w konkursie „Rosnąca odporność”.

Wniosek o szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy wydłużony do 30 listopada

Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy i którzy nie złożyli do 15 października br. wniosków o oszacowanie strat w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, mogą do 30 listopada br. złożyć wniosek o oszacowanie strat za pomocą specjalnie uruchomionej aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Po podpisaniu wypełnionego w aplikacji wniosku następuje automatyczne jego przeliczenie i generowany jest protokół w przypadku gdy szkody spowodowane przez suszę są wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym. Gdy, szkody zostaną wyliczone na poziomie 30% i mniej generowana jest kalkulacja.

Protokół lub kalkulacja jest dostępna w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, po zalogowaniu się do tej aplikacji profilem zaufanym.

Prawidłowo złożony wniosek wymaga opatrzenia go podpisem zaufanym.

 

 

Źródło: MRiRW

 

UWAGA – Aktualizacja Programu GRANTY PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą wytycznych dotyczących kwalifikowalności osób uprawionych do skorzystania ze wsparcia w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,  Wójt Gminy Będzino informuje o konieczności uzupełnienia złożonych przez Państwa oświadczeń o dokumenty, które poświadczą następujące kryteria kwalifikowalności:

  1. pokrewieństwo w linii prostej dziecka objętego wsparciem z byłym pracownikiem PPGR (np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu);
  2. status ucznia -dotyczy dzieci uczących się w placówkach poza terenem Gminy Będzino, w tym uczniów szkół ponadpodstawowych (zaświadczenie ze szkoły)
  3. zatrudnienie w PPGR (np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, z Archiwum Państwowego w Koszalinie lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne)
  4. potwierdzenie nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy- Załącznik nr 1a (oświadczenie rodzica dziecka) lub 1b (oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej)
  5. uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych. – Załącznik nr 2

W związku z powyższym Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia  ww. dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00  w formie kserokopii (oryginał do wglądu) w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w formie skanu na adres ug@bedzino.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Lewandowską tel. 094 31 62 541, e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało OSTATECZNYM odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

 

GRANTY OŚWIADCZENIE

GRANTY ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego!

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Socjalnym oraz wszystkim Wolontariuszom pracy społecznej na rzecz potrzebujących mieszkańców naszej Gminy, gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Dziękujemy za Waszą pracę, szczególnie w tym trudnym okresie i przekazujemy Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

 

Wójt Gminy Będzino
                                                                                                                                                                                                                           Mariusz Jaroniewski

 

Polowania zbiorowe

GRANTY STRAŻACKIE 2021

„Granty Strażackie 2021”
zainicjowane przez Samorząd
Województwa Zachodniopomorskiego

OSP W DOBRZYCY Z WYREMONTOWANĄ REMIZĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy właśnie zakończyła projekt pn. „Remont i modernizacja remizy OSP w Dobrzycy szansą na utrzymanie bezpieczeństwa w gminie Będzino”. W ramach otrzymanego dofinansowania organizacja wykonała prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w części budynku remizy w Dobrzycy. Druhowie wykonali niezbędne prace polegające na zmianie powierzchni podłogi w pomieszczeniu magazynku, a w pomieszczeniu szatni druhów i magazynku: naprawieniu ubytków i malowaniu ścian i ościeżnic, naprawie i malowaniu sufitów, wymianie oświetlenia na nowe, ledowe i energooszczędne oraz wymianie grzejników. Dotację na powyższy cel OSP pozyskała ze środków Programu Granty Strażackie pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość projektu to 19 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi wysokość dofinansowania, a 9 tys. zł wkład własny w postaci wolontariatu. Podczas remontu pojawiły się także nowe prace dodatkowe, które dofinansowane zostaną przez Gminę Będzino w kwocie około 2500 zł.

Projekt podsumowano 11. listopada uroczystym otwarciem remizy połączonym ze spotkaniem integracyjnym podczas VIII Biegu Wolności w Dobrzycy zorganizowanego podczas obchodów Dnia Niepodległości.

 

 

 

 

 

BADANIE KONTROLNE W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU

 Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

                                             w 2021 roku (12-24 listopada 2021)

 

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru: 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.

Badanie kontrolne zajmie około 10 minut.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Przypominamy, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną. Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.