Przerwa w dostawie prądu w Będzinie w dniu 17 stycznia 2020r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , że w dniu 17 stycznia 2020 r. , w godz. od 9.00 do 15.00,   nastąpi przerwa w dostawie prądu  m.in. w Urzędzie Gminy Będzino. W związku z tym czynności urzędnicze nie będą mogły być wykonywane w pełnym zakresie ( m.in. łączność telefoniczna, obsługa komputerów itp. ).

Za utrudnienia przepraszamy.

Zbliża się termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w 2019 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2020 r. należy  złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2019 r.

Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (pok. 16 i 12) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Koncesje alkoholowe (http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1662).

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodatkowe polowania zbiorowe w dniach 18 i 26 stycznia 2019

Zarząd Koła Łowieckiego DZIK w Koszalinie w nawiązaniu do harmonogramu polowań na sezon 2019/2020 uprzejmie informuje, iż na dzień 18.01.2019r., oraz na dzień 26.01.2019r., zaplanowane zostały w Kole 2 dodatkowe polowania zbiorowe które przeprowadzone zostaną na terenie obwodu 27 i 28.

za zarząd Ryszard Krupa

Dodatkowe polowania na dziki

Zarząd Koła Łowieckiego “Świt” w Kołobrzegu informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia na terenach obwodów łowieckich nr 29 i 49 odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe na dziki.

Sekretarz K.Ł. “Świt” Kołobrzeg

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.15.1.2019.MD                                                               Będzino, dn. 23 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 30 grudnia 2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020:
a) opinie stałych komisji Rady Gminy;
b) podjęcie Uchwały Projekt nr 1 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020.
5. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 2 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
b) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok;

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

O godz. 12:00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie świąteczno-noworoczne z zaproszonymi gośćmi.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Przypominamy o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Będzino

Szanowni Państwo,

informujemy jednocześnie że w dniu 27 grudnia b.r. (tj. piątek) Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny.

W razie zgłoszenia zgonu w dniu wolnym od pracy Urzędu, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dostępny jest pod numerem telefonu: 502 667 267.

Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w związku z awarią wodociągu w miejscowości Będzino w dniu 20.12.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas naprawy wodociągu do godziny 18.00 w dniu 20.12.2019 . Za utrudnienia przepraszamy!