Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego DZIK Koszalin informuje o zaplanowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2019/20.

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.10.2019.MD

Będzino dn. 23 sierpnia 2019 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:
  
    a) Projekt nr 1 – w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego
       b) Projekt nr 2 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
       c) Projekt nr 3 – w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
na terenie Gminy Będzino

d) Projekt nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino
     e) Projekt nr 5 – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca.
     f) Projekt nr 6 – w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara GrudzieńZamknięcie drogi

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy że w związku z budową drogi S-6, w dniach 26 sierpnia do 15 września 2019r. zostanie zamknięty ok. 500 m odcinek drogi od skrzyżowania na Gniazdowo, w kierunku Popowa, na trasie z Dobrego do Dobrzycy.

Ponadto informujemy, że węzeł Borkowice – Dobrzyca zostanie otwarty 2 września 2019r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Plan polowań

Syreny alarmowe

Urząd Gminy Będzino informuje, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 1700 w remizach OSP: Będzino, Dobrzyca i Mścice zostaną uruchomione syreny alarmowe, emitujące modulowany sygnał dźwiękowy ciągły, przez okres 3 minut.

Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 r.

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, by w tym dniu o godz. 1700 uczcili godzinę „W” poprzez powstrzymanie się w ruchu ulicznym i godne uczczenie Bohaterów Powstania.

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski

Podstawa prawna: §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07 stycznia 20136 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

Podatek od nieruchomości – sezonowa działalność gospodarcza

  

                                   

Wójt Gminy Będzino,  w związku z rozwijającą się na terenie gminy Będzino działalnością gospodarczą w zakresie usług turystycznych polegających, m.in.  na wynajmie turystom nieruchomości , w tym pokoi w budynkach mieszkalnych, kwater, domków letniskowych oraz gruntów pod przyczepy kempingowe, pola namiotowe , parkingi itp. przypomina o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości.

Informacje podatkowe i oświadczenia o prowadzonej działalności należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Będzino.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1. 

Organ podatkowy jednocześnie wzywa o złożenie stosownych oświadczeń przez osoby , które wynajmują turystom pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze gminy  Będzino ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie ,  jeżeli  liczba  pokoi  przeznaczonych  do  wynajęcia nie przekracza 5 ( pięć) .

Niedopełnienie tego obowiązku , może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej .

Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Będzino , pod numerem telefonu 94-3162-552 lub adresem e-mailowym : k.kubicka@bedzino.pl

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w związku z brakiem wyboru sołtysa

W związku z nierozstrzygniętym wyborem sołtysa sołectwa Będzino, Wójt Gminy Będzino zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 9 sierpnia 2019r. Szczegóły w załączonym zawiadomieniu.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko dł. 1,79 km

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

W dniu 31 maja 2019 r. Urząd Gminy w Będzinie podpisał z firmą  STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  umowę  na wykonanie robót budowlanych etapu IA drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice, Śmiechów  w ramach realizacji Projektu pn. „Przebudowa  i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach  Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

Termin wykonania robót określono na dzień 20 marca 2020 r.

Wartość Umowy  na wykonanie I etapu opiewa na kwotę
2 249 281,26 zł , przy czym wydatki ogółem realizacji  całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę  8.316 980,88 zł.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków EFRR  w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony transport wynosi 3 519 840,44 zł.

Zakończenie realizacji całej inwestycji ustalono na 31.12.2020 r.