Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko dł. 1,79 km

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

W dniu 31 maja 2019 r. Urząd Gminy w Będzinie podpisał z firmą  STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  umowę  na wykonanie robót budowlanych etapu IA drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice, Śmiechów  w ramach realizacji Projektu pn. „Przebudowa  i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach  Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

Termin wykonania robót określono na dzień 20 marca 2020 r.

Wartość Umowy  na wykonanie I etapu opiewa na kwotę
2 249 281,26 zł , przy czym wydatki ogółem realizacji  całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę  8.316 980,88 zł.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków EFRR  w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony transport wynosi 3 519 840,44 zł.

Zakończenie realizacji całej inwestycji ustalono na 31.12.2020 r.

Informacja z IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 27.06.2019 odbyła się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień, porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom.

Wójt Gminy Będzino przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. W debacie brali udział radni gminy. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018. Podsumowano rok szkolny oraz zaprezentowano wakacyjną ofertę placówek oświatowo-wychowawczych.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018;

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

4) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

5) w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032”;

6) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223);

7) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023;

8) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.9.2019.MD

Będzino dn. 19 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IX sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie  na dzień 26 czerwca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie informacji o raporcie
       b) debata
       c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania
          (Projekt nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie sprawozdania
       b) dyskusja
       c) opinie komisji Rady Gminy
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
           sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2);
       d) opinia komisji rewizyjnej
       e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
           wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3).
7. Podjęcie uchwał:
       a) Projekt nr 4 –
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
       b) Projekt nr 5 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
       c) Projekt nr 6 – w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
           dla gminy Będzino na lata 2012-2032″.
      d) Projekt nr 7 – w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada
          2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz
          nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223).
     e) Projekt nr 8 – w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
         sądowych na kadencję 2020 – 2023.
     f) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa
        użytkowania wieczystego nieruchomości.
     g) Projekt nr 10 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
         nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
    zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018.
10. Podsumowanie roku szkolnego.
11. Wakacyjna oferta placówek oświatowo-wychowawczych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 1 lipca br. zmianie ulegną stawki, oraz metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za gromadzenie odpadów będzie wynosić:

17 zł gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny;

26 zł gdy odpady są gromadzone w sposób nieselektywny.

Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Będzinie w terminie od 1 lipca do 15 lipca.

Nową deklarację będzie można pobrać ze strony https://bedzino.pl/, a także u sołtysów                           i w urzędzie gminy.

Zmiana stawek za gromadzenie odpadów- właściciele nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie, bądź wspólnoty mieszkaniowe.

Szanowni Mieszkańcy,

 od dnia 1 lipca br. zmianie ulegną stawki, oraz metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za gromadzenie odpadów będzie wynosić:

– 17 zł gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny;

– 26 zł gdy odpady są gromadzone w sposób nieselektywny.

Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości zarządzanych przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową zmieni się także sposób rozliczania opłaty. Z dniem 1 lipca br. opłatę należy uiszczać u zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 m ust 1 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcom wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, którzy będą mieli nadpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, urząd gminy będzie zwracał środki według dyspozycji mieszkańca.

Informacja  dotyczy właścicieli nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie, bądź wspólnoty mieszkaniowe.

Kontakt w sprawie nadpłaty pod nr. tel. 94 3162 – 550 lub 94 3162 – 542.

Uwaga! Zbiórka odpadów!