Zawiadomienie o sesji

Wójt Gminy Będzino  informuje,  że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na  dzień   08  listopada 2018 r.   godz10.00,  XLIX  sesję  R a d y   G m i n y   w   Będzinie.

Obrady odbędą się w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Stan inwestycji gminnych.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Będzinie,
4) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

 1. Podsumowanie VII  kadencji  Rady  Gminy w Będzinie.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda

Informacja z XLVIII sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 19 października 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy, którą uczczono pamięć zmarłego radnego Stanisława Kwaśniowskiego. Następnie otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski, który powitał przybyłych radnych oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie. Obecnych było 13 radnych.

Read more

Wydawanie żywności

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” w Będzinie informuje, że w dniach:

 • 13 listopada 2018r. (wtorek) w godz. 8.00 -14.00
 • 14 listopada 2018r. (środa) w godz. 8.00 -12.00

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ

Miejsce wydawania żywności pomieszczenie piwniczne w budynku GOPS Będzino.

Przed odebraniem żywności należy odebrać skierowanie u pracownika socjalnego.

Awaria wodociągu w Mścicach

Uwaga Mieszkańcy Mścic! Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii wodociągu w dniu 24 października 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 mogą powstać spadki ciśnienia lub całkowity brak ciśnienia wody w miejscowości Mścice.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ważna Informacja

Informuję, że godzina rozpoczęcia XLVIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie w dniu 19 października br .została przesunięta z godziny 10:00 na godzinę 8:00.
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 12 października 2018 r.

OA-R .0002.1.12.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 19 października 2018 r., o godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
8. Stan inwestycji gminnych.
9. Założenia społeczno – gospodarcze na 2019 rok.
10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
11. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino.

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Rady Gminy w Będzinie

Będzino 11 października 2018 r.

OA.R.0012.5.10.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19 października 2018 r., godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję .

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

Komunikat – Zbiórka odpadów budowlanych

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o niepodrzucanie odpadów budowlanych w miejsca wyznaczonych zbiórek. Odpady te należy dostarczyć w dniu zbiórki w godzinach od 12:00 do 15:00 i samemu załadować na podstawiony kontener.

Uwaga na silne wiatry!

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnych wiatrów. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, po północy możliwe pojedyncze porywy do 110 km/h z kierunków zachodnich. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście i obowiązuje od godz. 16:00 dnia 02.10.2018 do godz. 09:00 dnia 03.10.2018.
Stopień zagrożenia – 2 w skali 3-stopniowej.