Uwaga Mieszkańcy Mścic!

Z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek)  w godzinach między 08:00 a 15:00 nastąpi spadek lub całkowity zanik ciśnienia wody w miejscowości Mścice, ul. Koszalińska, osiedle Spółdzielni Jedność oraz OHZ Mścice.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uwaga Mieszkańcy Mścic!

Z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek)  w godzinach między 11:00 a 14:00 nastąpi spadek lub całkowity zanik ciśnienia wody w miejscowości Mścice.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dzień Babci i Dziadka

Konsultacje społeczne

Uwaga Mieszkańcy Tymienia!

Z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 12:00 nastąpi spadek lub całkowity zanik ciśnienia wody.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

KONTROLA KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwaga Mieszkańcy!
KONTROLA KANALIZACJI SANITARNEJ

  Gminny Zakład Komunalny w Będzinie ogłasza, iż na terenie gminy Będzino jest prowadzona kontrola dotycząca nielegalnego podłączenia  ścieków opadowych i wód drenażowych z posesji do kanalizacji sanitarnej. Prawidłowość podłączenia odbywa się poprzez zadymianie przewodów kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzanie do instalacji kanalizacyjnej na terenie posesji pigmentu barwiącego wody opadowe z systemu rynnowego oraz drenażowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 9.1. Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 28.4a. Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Art. 28.5, art. 28.6. Wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest przestępstwem.

W przypadku ujawnienia ww. nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma właściciel (zarządca) posesji jest zobowiązany do odcięcia nielegalnego podłączenia ścieków opadowych i wód drenażowych od kanalizacji sanitarnej i zgłoszenie tego faktu do GZK w Będzinie w celu ponownej kontroli.

Niedostosowanie się do wezwania grozi poniesieniem konsekwencji prawnych przez właścicieli (zarządców) posesji zgodnie z ustawą.

Gmina Będzino z niemal 3 milionowym dofinansowaniem z PROW

16.01.2023 podpisano umowę o dofinansowanie na zadania związane z gospodarką wodną na terenie gminy Będzino. Z ramienia Samorządu Województwa umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, a ze strony Gminy Będzino Pani Wójt Sylwia Halama w towarzystwie Pani Skarbnik Anetty Tomali – Gajec.

W ramach zadania zrealizowana zostanie modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Dobrzycy, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie terenu przy stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej przesyłowej z Dobrzycy do Miłogoszczy, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłogoszcz wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2023 – 2024 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Dofinansowanie na operację pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 i wynosi 2 838 001,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Spotkanie w sprawie sieci światłowodowej

Dnia 12.01.2023r. w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Gawex świadczącej usługi telekomunikacyjne – Panem Krzysztofem Malińskim w sprawie możliwości budowy sieci światłowodowej w miejscowości Będzino. Na spotkaniu poruszono również kwestię możliwości współpracy z firmą w zakresie realizowanych przez gminę inwestycji oraz możliwości budowy sieci w innych miejscowościach gminy na obszarach, które nie zostały ujęte w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.