Informacja z VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 26.04.2019 r. odbyła się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom. Po wolnej trybunie Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
2) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
3) Projekt nr 3 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino;
4) Projekt nr 4 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”;
5) Projekt nr 5 – określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
6) Projekt nr 6 – określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) Projekt nr 7 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
8) Projekt nr 8 – ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;
9) Projekt nr 9 – zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”;
10) Projekt nr 10 – dodatkowy – udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego;
11) Projekt nr 11 – dodatkowy – zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
12) Projekt nr 12 – dodatkowy – zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
13) Projekt nr 13 – dodatkowy – zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekty uchwał radni omawiali na wspólnych posiedzeniach komisji. Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Elektroniczne zestawienie głosowań jest dostępne na stronie http://rada.bedzino.pl/glosowania. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec maja 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: ład, porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy. Planuje się zaproszenie przedstawicieli policji i straży pożarnej w celu wspólnej dyskusji. Ponadto zostanie przedstawiona informacja o realizacji inwestycji gminnych oraz raport o stanie gminy.

Informację sporządził: Mateusz Dębowski

opublikowano 29 kwietnia 2019