Dnia 21 maja 2018 roku, odbyła się XLII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. W dalszej części obrad, Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji. Radni, sołtysi oraz obecni mieszkańcy zgłosili szereg interpelacji do realizacji. Tematem głównym sesji, zgodnie z harmonogramem Pracy Rady Gminy było:

  • ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji), ochrona PPOŻ (raport komendanta Ochrony PPOŻ),
  • sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 –  2025;
  3. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Będzino;
  4. w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 2018 roku , a tematami  jej będzie m.in.

– raport z realizacji Strategii Gminy Będzino,
– stan realizacji inwestycji gminnych.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’170121,170122,170123,170124,170125,170126,170127,170128,170129,170130,170131,170132,170133,170134,170135,170136′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-80a2gy0′]