Informacja z XXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 10 lutego 2017 roku, odbyła się XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację, z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było:

 • sprawozdanie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2017 r. , która przedstawiła insp. UG Pani Dębiec;
 • informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Gminy Będzino, z działalności w 2016 roku, którą przedstawiła Przewodnicząca Zespołu Pani Krawiec.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
 2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
 3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
 4. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino;
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na drogę;
 8. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino” dla Koła Gospodyń Wiejskich w  Dobrzycy;
 9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w marcu 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie, a także informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2016 roku.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski