Dnia 26 lutego 2018 roku, odbyła się XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. z 2017 r. poz. 1875). Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Wójta  Gminy, o wprowadzenie do porządku  obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski. Wójt Gminy oraz Z-ca Wójta przedstawili informację z działalności między sesjami oraz udzielili odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji.

Tematem głównym sesji, zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy było sprawozdanie Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2017 roku, które przedstawiła insp. UG Pani Teresa Dębiec.

Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 –  2025;
  3. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy  dzierżawy;
  5. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Będzino na 2018 rok”;
  6. w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Działań  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2020”;
  7. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w marcu 2018 roku , a tematami  jej  będzie m.in. stan dróg krajowych , wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie na rok 2018, a także informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w roku 2017.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’169124,169125,169126,169127,169128′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-6762vj3′]