Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 11 grudnia 2017 roku, odbyła się XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875). Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, pisemnym porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolna trybunę z poprzedniej sesji. Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1)  w  sprawie : wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2017;
2)  w  sprawie : uchwalenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Będzino  na lata  2017 – 2025;
3)  w sprawie  wyrażenia   zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej.
4)  w sprawie :  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego na spłatę  wcześniej  zaciągniętych zobowiązań  z tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w 28 grudnia 2017 roku , a tematami  jej  będzie m.in.

– uchwalenie  budżetu  gminy  na  rok  2018,
– harmonogram  pracy  Rady  Gminy  w  Będzinie  na  2018  rok,
– plan  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy  na  rok  2018

opublikowano 15 grudnia 2017