Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” SKIEROWANEGO DO WŁAŚCICIELI LOKALI W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO.

Dokumenty do pobrania

Od dnia 05.04 2024 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program skierowany jest do osób będących właścicielami/współwłaścicielami lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Będzino. W ramach Programu istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie w formie dofinansowania do realizacji przedsięwzięć zgodnych z założeniami Programu. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  a Gminą Będzino nie są kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia. Nabór wniosków o dofinansowanie oraz podpisywanie umów z Gminą Będzino będzie realizowane do dnia 31.05.2025 r. Po tym terminie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Będzino.

W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wymiany nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż źródła ciepła:

 1. Pompa ciepła powietrze/woda
 2. Pompa ciepła powietrze/powietrze
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny
 4. Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 5. Kocioł zagazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 6. Ogrzewanie elektryczne
 7. Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku)
 8. Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 9. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Dodatkowo w ramach realizacji zadania można skorzystać z dofinansowania na:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej
 2. Wymiany okien
 3. Wymiany drzwi

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Osoby uprawnione do skorzystania z Programu mogą ubiegać się o dofinansowanie:

W ramach części pierwszej – dla  beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca
przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu
podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) ustalonym:
· zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra
właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
· na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu,
zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości
opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy
o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te
sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

 Intensywność dofinansowania w ramach poziomu podstawowego wynosi do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

W ramach części drugiej – dla  beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba
fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia warunki:

 1. a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego
  do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 2. b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  · 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny

miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył  czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania w ramach poziomu podwyższonego wynosi do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.


W ramach części trzeciej – dla  beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba
fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia
warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego
do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
· 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
· 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa  domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania w ramach poziomu podwyższonego wynosi do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Czwarta część programu, adresowana dla wspólnot mieszkaniowych.

 Beneficjentem końcowym są osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmuje: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji(audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Dotacja to maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. Do 350 000 zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej modernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł jeżeli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 150 000 zł, jeżeli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

 

Szczegółowe informacje o sposobie składania i czasie oraz etapach rozpatrywania zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie:

Tel: 94 31 62 530/ 94 31 62 537

E-mail: ug@bedzino.pl

 

 

opublikowano 3 kwietnia 2024