Odbyło się pierwsze posiedzenie Lokalnego Partnerstwa d.s Wody na terenie Powiatu Koszalińskiego

W dniu 1 marca w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się pierwsze posiedzenie Lokalnego Partnerstwa d.s Wody na terenie Powiatu Koszalińskiego. Jego tematyka dotyczyła zmian klimatu i temperatur oraz nieumiejętnego zarządzania intensywnymi opadami, które następują po okresach ubogich w deszcz.

To kilka czynników, które sprawiają, że nasz kraj jest jednym z państw najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym. Zmiany klimatyczne z którymi skutkami boryka się cały świat, wymuszają konieczność podjęcia jednoznacznych działań, także tych związanych z racjonalną gospodarką wody.

Temat ten omawiano w kilkuosobowym gremium członków Rady, któremu przewodniczyła wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Partnerstwa LPW Powiatu Koszalińskiego.

Nie zabrakło uwag odnośnie stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu koszalińskiego. Rozmawiano również o potrzebie budowy nowych urządzeń melioracyjnych i poruszono temat zagrożenia suszą, która dotyka zarówno gospodarstwa rolne jak i gospodarstwa domowe. Dyskutowano na temat możliwości zapobiegania występowaniu suszy jak i możliwości zapobiegania podtopieniom w latach mokrych. W trakcie dyskusji Rada Partnerstwa LPW na teranie powiatu koszalińskiego sformułowała pewne wnioski, z których najważniejsze to m.in. ustalenia najpilniejszych inwestycji w zakresie melioracji potrzebna jest ich inwentaryzacja, dzięki temu będzie można określić które urządzenia są w dobrym stanie, a które potrzebują odtworzenia. Jedną z głównych inwestycji powinna być budowa zbiorników retencyjnych na głównych ciekach wodnych w powiecie koszalińskim. Zbiornik retencyjny pozwoli zmagazynować wodę, aby w czasie suszy nawodnić pobliskie pola uprawne, zaś w czasie zwiększonych opadów odebrać nadmiar wody co będzie zapobiegać powodzią.

Ponadto zbiornik retencyjny pełni funkcję rekreacyjną dla okolicznej ludności. Należy także odbudować ciągi melioracyjne, które przez ostatnie lata zostały zaniedbane, przez co zachwiana jest gospodarka wodna na terenie powiatu. Powodem takiego stanu jest to, iż właściciel każdej działki odpowiada za odcinek przylegający do jego działki. Potrzebna jest zmiana przepisów prawa, która pozwoli egzekwować od właścicieli gruntów o dbanie o przylegające do ich działek urządzenia melioracyjne.

Sposobem na polepszenie tego stanu mogłoby być wprowadzenie opłaty na melioracje dla każdego płatnika podatku rolnego, a tak zgromadzone środki byłyby przekazywane spółkom wodnym za pośrednictwem gmin na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych. Wszyscy zgromadzeni doszli do wniosku iż lata zaniedbań w zakresie melioracji są bardzo duże i wymagają wsparcia finansowego i przywrócenie ich do stanu używalności będzie wymagać wsparcia rządu.

opublikowano 3 marca 2023