Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Za sprawowanie roli opiekuna sąd może przyznać wynagrodzenie.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:

  • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
  • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
  • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
  • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Wymagania wobec kandydata:

  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • pełnia praw publicznych.

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej/kurateli są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Preferowane do pełnienia roli opiekuna/kuratora są osoby z wykształceniem kierunkowym: praca socjalna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, opiekunka środowiskowa lub pokrewne, ale także innym, umożliwiającym właściwe pełnienie opieki prawnej/kurateli.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

  • podanie/list motywacyjny,
  • CV lub krótki opis obejmujący wykształcenie, inne kwalifikacje i doświadczenie przydatne w pełnieniu roli opiekuna/kuratora, przebieg pracy zawodowej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „rodo”) – dla potrzeb wskazania jako kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (wzór zgody w załączeniu do ogłoszenia) wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną administratora danych osobowych dla kandydatów na opiekunów prawnych/kuratorów (załączoną do ogłoszenia).

Dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie. Osoby zainteresowane będą rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna/kuratora. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej e Będzinie , Będzino 56  oraz pod numerem tel. 94 3162337.

Rafał Turlej

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie

opublikowano 2 października 2020